Trang chủ

Nội vụ

Quy chế làm việc của cơ quan Ủy ban Nhân dân Phường Đồng Quốc Bình năm 2020

Ngày đăng 09/05/2020 | 07:43 | Lượt xem: 77
Quy chế số 02/QC-UBND ngày 08/5/2020

Quy chế làm việc của cơ quan Ủy ban Nhân dân Phường Đồng Quốc Bình năm 2020

Ngày đăng 03/01/2020 | 07:46 | Lượt xem: 71
Quy chế số 01/QC-UBND ngày 02/1/2020

Quy chế làm việc của cơ quan Ủy ban Nhân dân Phường Đồng Quốc Bình năm 2019

Ngày đăng 24/05/2019 | 06:34 | Lượt xem: 212
Quy chế số 02/QC-UBND ngày 24/5/2019

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Phường Đồng Quốc Bình năm 2019

Ngày đăng 24/01/2019 | 09:51 | Lượt xem: 123
21/KH-UBND - 23/01/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình    

  hành chính công