Trang chủ

Nội quy tiếp công dân

Nội quy Tiếp công dân
Ngày đăng 12/07/2015 | 03:04 | Lượt xem: 268

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐỒNG QUỐC BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  05 /QĐ-UBND, ngày 20 tháng 01 năm 2015

của UBND Phường Đồng Quốc Bình)

 CÔNG DÂN, TỔ CHỨC CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ SAU:

1. Xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có), nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, hướng dẫn của người tiếp công dân; có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân.

2. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

3. Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung.

4. Phải bảo vệ tài sản, giữ gìn vệ sinh nơi tiếp công dân, không được lợi dụng quyền  khiếu nại, tố cáo gây rối trật tự, vu cáo, xúc phạm cơ quan Nhà nước, cán bộ thi hành công vụ tại nơi tiếp công dân.

5. Không được mang vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất dễ cháy, chất độc hại, máy ghi âm, ghi hình…vào nơi tiếp công dân khi chưa được sự đồng ý của người tiếp công dân.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN:

1. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật khiếu nại, Luật Tố cáo. Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo theo quy định của pháp luật.

2. Từ chối tiếp nhận đơn trong những trường hợp, vụ khiếu nại đã được kiểm tra xem xét, xác minh, đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã có văn bản trả lời.

3. Không tiếp nhận đơn viết không rõ nội dung, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp, hoặc nhàu nát khó đọc.

4. Không tiếp công dân trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi của mình; trang phục không chỉnh tề và những người vi phạm quy chế, nội quy nơi tiếp công dân.

5. Trong trường hợp cần thiết lập biên bản đối với hành vi vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

  1. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN

1. Các ngày làm việc trong tuần theo giờ hành chính.

2.Thứ Năm tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng lãnh đạo phường tiếp công dân (theo lịch).

Yêu cầu công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; các cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân phải thực hiện nghiêm chỉnh những quy định trên. Người nào có hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vũ Khánh Tùng