Trang chủ

Mức thu phí và lệ phí

Mức thu phí và lệ phí năm 2018
Ngày đăng 15/08/2018 | 10:55 | Lượt xem: 196

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐỒNG QUỐC BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

MỨC THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ

 

STT

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

MỨC THU CHO MỖI TRƯỜNG HỢP (đồng)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

1

Đăng ký khai sinh ( bao gồm: đăng ký khai sinh không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân)

8.000

Nghị quyết 12/2018/QĐ-HĐND ngày 12/7/2018 của UBND TP Hải Phòng

2

Đăng ký khai tử không đúng hạn, đăng ký lại khai tử

8.000

Nghị quyết 12/2018/QĐ-HĐND ngày 12/7/2018 của UBND TP Hải Phòng

3

Đăng ký lại kết hôn

30.000

Nghị quyết 12/2018/QĐ-HĐND ngày 12/7/2018 của UBND TP Hải Phòng

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

10.000

Nghị quyết 12/2018/QĐ-HĐND ngày 12/7/2018 của UBND TP Hải Phòng

5

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú trong nước, bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

10.000

Nghị quyết 12/2018/QĐ-HĐND ngày 12/7/2018 của UBND TP Hải Phòng

6

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

5.000

Nghị quyết 12/2018/QĐ-HĐND ngày 12/7/2018 của UBND TP Hải Phòng

7

Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền

5.000

Nghị quyết 12/2018/QĐ-HĐND ngày 12/7/2018 của UBND TP Hải Phòng

8

Xác nhận hoạc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác

5.000

Nghị quyết 12/2018/QĐ-HĐND ngày 12/7/2018 của UBND TP Hải Phòng

9

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

5.000

Nghị quyết 12/2018/QĐ-HĐND ngày 12/7/2018 của UBND TP Hải Phòng

10

Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch

8.000

Thông tư 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính

11

Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi

400.000

Nghị định 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016

12

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng Việt

10.000

Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

13

Chứng thực di chúc

50.000

Thông tư số 226/2016/BTC ngày 11/11/2016

14

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

50.000

Thông tư số 226/2016/BTC ngày 11/11/2016

15

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng việt

2.000đ/tr. Từ trang thứ 03 trở lên thu 1.000 đ/tr, mức thu tối đa không quá 200.000 đ/bản.

Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

 ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG