Trang chủ

Luật Tiếp cận thông tin

Thành phố Hải Phòng tích cực triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 07/06/2018 | 02:49 | Lượt xem: 50
Chú trọng công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Ngay sau khi Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua, công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin đã được Ủy...

Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 09/05/2018 | 03:10 | Lượt xem: 39
1. Thông tin phải được công khai (Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin): 1.1. Các thông tin sau đây phải được công khai rộng rãi: a. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp...

Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 04/05/2018 | 03:14 | Lượt xem: 42
Luật Tiếp cận thông tin Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Quyết định ban hành quy chế cung cấp thông tin của UBND Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 02/05/2018 | 10:55 | Lượt xem: 28
Quyết định số 126/QĐ-UBND

Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của UBND Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 02/05/2018 | 08:45 | Lượt xem: 38
1, Họ và tên: Lý Thị Thu Hà; Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Phường Đồng Quốc Bình; Điện thoại: 02253.729.787; Email: lythithuha@haiphong.gov.vn.   2, Họ và tên: Nguyễn Thị Thu...