Trang chủ

Hệ thống QLCL_TCVN ISO 9001:2008

Quyết định ban hành các tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2008 vào hoạt động của Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 11/06/2019 | 05:04 | Lượt xem: 70
Quyết định số 121/QĐ-UBND - 10/06/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình 

Quyết định về việc công bế Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 11/06/2019 | 03:25 | Lượt xem: 143
Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 10/6/2019

Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng

Ngày đăng 11/06/2019 | 09:51 | Lượt xem: 64
Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng

Quyết định về việc công bế Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 21/08/2018 | 11:18 | Lượt xem: 149
Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 13/8/2018

Quyết định Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 03/05/2017 | 10:42 | Lượt xem: 199
Quyết định Công bố: QĐ 78/QĐ-UBND

Chính sách chất lượng

Ngày đăng 12/01/2015 | 04:46 | Lượt xem: 207

Mục tiêu chất lượng năm 2015-2016

Ngày đăng 12/01/2015 | 04:44 | Lượt xem: 188
Mục tiêu chất lượng

Bản công bố và Quyết định về việc Công bố hệ thống chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN:9001:2008

Ngày đăng 01/01/2015 | 04:33 | Lượt xem: 212
Bancongbo Quyết định: 717/QĐ-UBND