Trang chủ

Hành chính công

Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức làm việc trong cơ quan Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 01/01/2017 | 10:10 | Lượt xem: 48
Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức

Quyết định Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 03/05/2017 | 10:42 | Lượt xem: 56
Quyết định Công bố: QĐ 78/QĐ-UBND

Nội quy Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa” Tại Ủy ban nhân dân Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 01/07/2017 | 08:18 | Lượt xem: 58
UBND PHƯỜNG ĐỒNG QUỐC BÌNH BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Danh sách Cán bộ, Công chức đầu mối về công tác tiếp nhận các kiến nghị về Thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 01/01/2017 | 05:04 | Lượt xem: 47
1. Lãnh đạo phụ trách bộ phận "Một cửa"   TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI HÒM THƯ ĐIỆN TỬ ...

Bản công bố và Quyết định về việc Công bố hệ thống chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN:9001:2008

Ngày đăng 01/01/2015 | 04:33 | Lượt xem: 108
Bancongbo Quyết định: 717/QĐ-UBND

Danh sách Cán bộ, Công chức đầu mối về công tác tiếp nhận các kiến nghị về Thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 04/05/2015 | 04:01 | Lượt xem: 99
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG QUỐC BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Phường Đồng Quốc...

Chính sách chất lượng

Ngày đăng 12/01/2015 | 04:46 | Lượt xem: 96

Mục tiêu chất lượng năm 2015-2016

Ngày đăng 12/01/2015 | 04:44 | Lượt xem: 89
Mục tiêu chất lượng

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Ngày đăng 12/01/2015 | 03:56 | Lượt xem: 146
          ỦY BAN NHÂN DÂN PH­­ƯỜNG ĐỒNG QUỐC BÌNH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    ...

Nội quy Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa” Tại Ủy ban nhân dân phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 12/02/2015 | 03:07 | Lượt xem: 124
UBND PHƯỜNG ĐỒNG QUỐC BÌNH BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Nội quy Tiếp công dân

Ngày đăng 12/07/2015 | 03:04 | Lượt xem: 111
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG QUỐC BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   NỘI QUY TIẾP...

 

 

 

  Thống kê truy cập

Đang online: 174
Tổng số truy cập: 1569320