Trang chủ

Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo

Kết luận tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 01/10/2020 | 05:55 | Lượt xem: 43
1. Nhiệm vụ trọng tâm (1)Lãnh đạo thực hiện hiệu quả Thông tri số 01-TTr/QU ngày 8/9/2020 của quận ủy; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 Ngày thành lập Phường Đồng Quốc...

Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND phường tại cuộc họp Giao ban công tác tháng 8 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 01/09/2020 | 05:49 | Lượt xem: 40
Nhiệm vụ trọng tâm (1) Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. (2) Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm của thành phố "Tăng cường...

Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND phường tại cuộc họp Giao ban công tác tháng 7 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 01/08/2020 | 05:47 | Lượt xem: 40
Nhiệm vụ trọng tâm (1) Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu-chi ngân sách, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh"; bảo đảm hoàn thành chỉ...

Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND phường tại cuộc họp Giao ban đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 05:34 | Lượt xem: 41
1. Nhiệm vụ trọng tâm (1) Tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm hoàn thành toàn diện chỉ tiêu quận giao; chỉ...

Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND phường tại cuộc họp Giao ban công tác tháng 5 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020

Ngày đăng 01/06/2020 | 05:27 | Lượt xem: 42
Nhiệm vụ trọng tâm 1. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 2. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu-chi ngân sách; Đẩy mạnh cải...