Trang chủ

Thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Lĩnh vực Phát triển nông thôn - Thủ tục Chứng thực Hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác

Ngày đăng 12/04/2019 | 08:31 | Lượt xem: 50
* Trình tự thực hiện  Bước 1: Tổ hợp tác gửi ít nhất 02 bản hợp đồng hợp tác hoặc hợp đồng hợp tác sửa đổi, bổ sung và giấy đề nghị chứng thực hoặc chứng thực lại tới Ủy ban nhân dân...

Lĩnh vực Phát triển nông thôn - Thủ tục Xác nhận đơn xin cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Ngày đăng 12/04/2019 | 08:29 | Lượt xem: 53
* Trình tự thực hiện: Bước 1: Chủ trang trại hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trang trại đang hoạt động.  Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã...

Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Thủ tục Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

Ngày đăng 12/04/2019 | 08:24 | Lượt xem: 58
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người sử dụng đất có yêu cầu chuyển đổi chuẩn bị hồ sơ. - Bước 2: Người sử dụng đất, nộp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký chuyển đổi về Ủy ban nhân dân cấp xã...

Lĩnh vực Thủy lợi và Phòng chống thiên tai - Thủ tục Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước ()

Ngày đăng 12/04/2019 | 08:14 | Lượt xem: 51
(Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện). * Trình tự thực hiện Bước 1: Nộp hồ sơ:...

  hành chính công