Trang chủ

Thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Thủ tục Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Ngày đăng 11/04/2019 | 10:59 | Lượt xem: 101
(1). Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã; - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định...

Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ngày đăng 11/04/2019 | 10:58 | Lượt xem: 86
(1). Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã; - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trong...

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ngày đăng 11/04/2019 | 10:53 | Lượt xem: 79
(1). Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban...

Thủ tục Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Ngày đăng 11/04/2019 | 10:50 | Lượt xem: 84
(1). Trình tự thực hiện: - Sau thời hạn bị đình chỉ hoạt động giáo dục, tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã; - Ủy ban nhân dân cấp xã...

Thủ tục Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

Ngày đăng 11/04/2019 | 10:47 | Lượt xem: 72
(1). Trình tự thực hiện: - Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản; - Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết...

  hành chính công