Trang chủ

Thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc

Ngày đăng 10/04/2019 | 04:47 | Lượt xem: 124
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Ngày đăng 10/04/2019 | 04:43 | Lượt xem: 123
Trình tự thực hiện:  - Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. - Trường hợp người yêu cầu chứng...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Ngày đăng 10/04/2019 | 04:41 | Lượt xem: 106
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực chữ ký/điểm chỉ/không thể ký, không thể điểm chỉ được phải xuất trình các giấy tờ phục vụ việc chứng thực chữ ký. - Trong trường hợp người...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Ngày đăng 10/04/2019 | 04:39 | Lượt xem: 105
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực xuất trình giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng để người thực hiện chứng thực kiểm tra và nộp 01 bộ hồ sơ . - Việc sửa đổi, bổ sung, hủy...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Ngày đăng 10/04/2019 | 04:36 | Lượt xem: 105
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ. - Việc sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực được thực hiện theo thỏa...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Ngày đăng 10/04/2019 | 04:35 | Lượt xem: 78
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch phải xuất trình các giấy tờ theo quy định. - Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Ngày đăng 10/04/2019 | 04:32 | Lượt xem: 85
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực. - Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục chứng thực di chúc

Ngày đăng 10/04/2019 | 04:28 | Lượt xem: 80
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực. - Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Ngày đăng 10/04/2019 | 04:26 | Lượt xem: 72
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực. - Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm...

  hành chính công