Trang chủ

Nội quy Bộ phận Một cửa

Nội quy Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa” Tại Ủy ban nhân dân Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 01/07/2017 | 08:18 | Lượt xem: 298
UBND PHƯỜNG ĐỒNG QUỐC BÌNH BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Nội quy Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa” Tại Ủy ban nhân dân phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 12/02/2015 | 03:07 | Lượt xem: 301
UBND PHƯỜNG ĐỒNG QUỐC BÌNH BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...