Trang chủ

Lĩnh vực Thanh tra

Phụ lục Bộ thủ tục hành chính - Các mẫu văn bản

Ngày đăng 25/07/2018 | 04:18 | Lượt xem: 151
Các mẫu văn bản

Thủ tục trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng - Thủ tục thực hiện giải trình

Ngày đăng 25/07/2018 | 04:17 | Lượt xem: 132
Thủ tục thực hiện giải trình

Thủ tục trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng - Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Ngày đăng 25/07/2018 | 04:16 | Lượt xem: 123
Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Thủ tục trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng - Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Ngày đăng 25/07/2018 | 04:14 | Lượt xem: 129
Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Thủ tục trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng - Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập:

Ngày đăng 25/07/2018 | 04:13 | Lượt xem: 127
Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

  hành chính công