Trang chủ

Lĩnh vực Công thương

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 17/12/2019 | 02:53 | Lượt xem: 32
Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 27/11/2019

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 03/05/2019 | 03:47 | Lượt xem: 74
Quyết định số 685/QĐ-CT ngày 29/3/2019

Chi tiết Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy).

Ngày đăng 01/08/2016 | 05:11 | Lượt xem: 156
* Trình tự thực hiện : - Bước 1 : Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến...

Chi tiết Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

Ngày đăng 01/08/2016 | 05:11 | Lượt xem: 167
* Trình tự thực hiện : - Bước 1 : Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu...

Chi tiết Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

Ngày đăng 01/08/2016 | 05:09 | Lượt xem: 151
* Trình tự thực hiện : - Bước 1 : Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại...

TTHC lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 01/08/2016 | 03:39 | Lượt xem: 152
TTHC lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Danh mục TTHC lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 01/08/2016 | 03:38 | Lượt xem: 159
Danh mục TTHC lĩnh vực Công thương

Quyết định công bố Bộ TTHC lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 01/08/2016 | 03:36 | Lượt xem: 143
Quyết định 1373 ngày 13/7/2016