Trang chủ

Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của thường trực HĐND, UB MTTQ VN phường năm 2020

Ngày đăng 01/04/2020 | 07:40 | Lượt xem: 37
STT Lãnh đạo trực Ngày trực Địa điểm 1 Ông Phạm Văn Đông – Chủ tịch HĐND Bà Dương...

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường năm 2020

Ngày đăng 14/02/2020 | 11:50 | Lượt xem: 35
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG QUỐC BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     ...

Lịch tiếp công dân của thường trực HĐND, UB MTTQ VN phường năm 2020

Ngày đăng 02/01/2020 | 07:41 | Lượt xem: 35
STT Lãnh đạo trực Ngày trực Địa điểm 1 Ông Phạm Văn Đông – Chủ tịch HĐND Bà Dương...

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường năm 2019

Ngày đăng 10/01/2019 | 10:43 | Lượt xem: 142