Trang chủ

Công khai đầu mối TTHC

Danh sách Cán bộ, Công chức đầu mối về công tác tiếp nhận các kiến nghị về Thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” Phường Đồng Quốc Bình năm 2020

Ngày đăng 15/05/2020 | 10:17 | Lượt xem: 136
1. Lãnh đạo phụ trách bộ phận "Một cửa"   TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI HÒM THƯ ĐIỆN TỬ ...

Danh sách Cán bộ, Công chức đầu mối về công tác tiếp nhận các kiến nghị về Thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” Phường Đồng Quốc Bình năm 2019

Ngày đăng 10/01/2019 | 04:40 | Lượt xem: 131
1. Lãnh đạo phụ trách bộ phận "Một cửa"   TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI HÒM THƯ ĐIỆN TỬ ...

Danh sách Cán bộ, Công chức đầu mối về công tác tiếp nhận các kiến nghị về Thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” Phường Đồng Quốc Bình năm 2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 03:17 | Lượt xem: 197
1. Lãnh đạo phụ trách bộ phận "Một cửa"   TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI HÒM THƯ ĐIỆN TỬ ...

Danh sách Cán bộ, Công chức đầu mối về công tác tiếp nhận các kiến nghị về Thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 04/05/2015 | 04:01 | Lượt xem: 304
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG QUỐC BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Phường Đồng Quốc Bình, ngày...

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Ngày đăng 12/01/2015 | 03:56 | Lượt xem: 332
          ỦY BAN NHÂN DÂN PH­­ƯỜNG ĐỒNG QUỐC BÌNH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    ...